Obchodné podmienky vzťahujúce sa k eshop-u www.yakoyako.com

1. VYSVETLENIE A DEFINÍCIE
Predávajúci:

yakoyako, s.r.o.

Kvačalova 1226/53

010 04 Žilina, Slovakia

IČO: 52 002 438

IČ DPH: SK2120872215 podľa §7a

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci – spoločnosť yakoyako, s.r.o., Kvačalova 1226/53, 01004 Žilina, IČO 52 002 438, IČ DPH SK2120872215 podľa §7a, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.71126/L a na druhej strane kupujúci / spotrebiteľ.

Práva a povinnosti predávajúceho ďalej vyplývajú zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Novelizácia ďalších zákonov týkajúcich sa predaja cez internet – najmä Zákon 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Kupujúci:
Osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony.

PRODUKT
Produkty značky yako yako sú výhradne predmetom predaja tohto e-shopu.

2. OBJEDNÁVKA

a) Zaslaním objednávky na adresu info@yakoyako.com alebo facebook správy posiela kupujúci návrh na uzavretie obchodu. Takáto objednávka sa stáva záväznou po obdržaní potvrdenia, ktoré zasiela predávajúci kupujúcemu.
b) Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom emailu alebo facebook správy. Takáto forma predaja je považovaná za predaj na diaľku.
c) V každej objednávke musí kupujúci uviezť svoje meno, poštovnú a fakturačnú adresu, presný názov a množstvo objednávaného tovaru a spôsob platby.
d) Najneskôr deň od prijatia objednávky je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho a potvrdiť /jeho objednávku. Od tohto dňa je objednávka považovaná za záväznú.

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

a)Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

b) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

c) Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z. z.

d) Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu osobného odberu a teda adresu predávajúceho alebo zaslaním správy o odstúpení od zmluvy na email info@yakoyako.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu osobného odberu (adresa predávajúceho), ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

e)Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím, pokiaľ je to možné, zasielajte späť:

  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe
  • podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

f) V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

g) V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru.

h) Predávajúci potvrdí zrušenie objednávky výlučne písomnou formou.
i) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade ak:
– sa továr už nevyrába alebo bol vypredaný
– sa náklady na výrobu alebo podmienky výroby zmenili
– informácie o výrobku alebo uvádzacia cena na facebooku bola nesprávna

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

4. CENA, PLATBA, DODANIE A PRIJATIE TOVARU

a) Cena tovaru je vždy uvedená v popise produktu na našej facebook stránke. Cena sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Cena je vždy uvedená s DPH a nezahŕňa poštovné.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. V takomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho. V takom prípade má kupujúci právo zrušiť objednávku.
c) Kupujúci musí zaplatiť cenu tovaru, ktorú potvrdil predavajúcemu v objednávke spolu s poštovným, a to buď prevodom sumy v službe paypal alebo bankovým prevodom na číslo účtu uvedené vo faktúre. Alebo po dohode s kupujúcim pri osobnom prebratí tovaru je možná platba v hotovosti.
d) Predávajúci posiela tovar ako poistený balík 2.triedou, doručený na poštu, prípadne na adresu cez služby Slovenskej pošty, pokiaľ kupujúci nežiada o iný spôsob doručenia.
e) Predávajúci posiela tovar na adresu uvedenú v internetovom platobnom systéme paypal alebo na adresu uvedenú vo faktúre, pokiaľ kupujúci neuvedie inú adresu.
f) Čas dodania tovaru: V prípade platby prevodom na bankový účet alebo paypal sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar najviac 2 pracovných dní od prijatia platby. Pri tovare vyrábanom na zakázku, na mieru bude tovar odoslaný do 7 pracovných dní odo dňa prijatia platby. V prípade predĺženia doby odoslania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho písomnou formou.
g) Dodacia doba, ktorú uvádza Slovenská pošta nie je ovplyvniteľná predávajúcim. Kupujúci dostane číslo zásielky a je povinný sledovať jeho pozíciu. Predávajúci nie je povinný sledovať, kde sa odoslaná zásielka nachádza.
h) Kupujúci musí akceptovať dodaciu dobu Slovenskej pošty a.s., ktorá je obvykle druhý pracovný deň po dni podania.
i) Predávajúci zodpovedá za stav tovaru pri preberaní spotrebiteľom. Pri preberaní tovaru odporúča predávajúci skontrolovať stav zásielky. V prípade, že je viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci má právo zásielku neprevziať a kontaktuje bezodkladne predávajúceho. Právo na náhradu škody vzniká len v prípade, ak sa preukáže že poškodenie obsahu alebo úbytok obsahu balíka vznikli pred jeho dodaním, pričom reklamácia je uplatnená na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní balíka  súšasne je predložený obal balíka s polu s jeho poškodeným obsahom. Pri uplatnení reklamácie ponechá adresát obal zásielky a poškodený obsah zásielky na pobočke Slovenske pošty a.s.
j) Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru ihneď po pripísaní plnej sumy za tovar na číslo účtu uvedenom na faktúre.

5. ZÁRUKA A VRÁTENIE TOVARU

a) Zásielka s vrátením tovaru musí vždy obsahovať kópiu faktúry, ktorá slúži ako záručný list.
b) Doba záruky tovaru je 24 mesiacov a plynie od dátumu doručenia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a jeho neprimeranou manipuláciou. Záruka nebude uznaná v prípade mechanického opotrebovania tovaru spôsobeného kupujúcim. V prípade zasielania tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný informovať predajcu najprv písomnou formou na email info@yakoyako.com alebo správou na facebook stránku yako yako a odoslať tovar v riadne uzatvorenej obálke ako poistený balík. Vybavenie záruky nemôže prekročiť dobu 30 dní a musí byť odoslané kupujúcemu písomnou formou. Ak predajca uzná vadu tovaru, musí byť odstránená alebo v prípade, že toto nie je možné, pošle kupujúcemu nový tovar. V prípade, že tovar nie je na sklade, kupujúcemu bude vrátena cena tovaru.
c) Ak predajca uzná reklamáciu tovaru ako neopodstatnenú, tovar zašle naspäť kupujúcemu.
d) Tovar zakúpený ako 2.trieda, tovar v akcii a produkty vyhotovené na objednávku či mieru nie je možné reklamovať.

Formulár na reklamáciu si môžete stiahnúť tu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Viac informácií nájdete tu. 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Kupujúci sa zaväzuje, že zaslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami tohto eshopu.
b) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci neručí kupujúcemu za ušlý zisk alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti porušenia zmluvy.
c) Tieto obchodné podmienky sú formulované v dobrej viere, aby boli splnené zákonné podmienky a spravodlivé obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632 130, e-mail: za@soi.sk
d) Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaja na diaľku zostávajú nedotknuté týmito podmienkami. Právne termíny a podmienky tu spomenuté upravuje a prípadné spory vyplývajúce z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného a občianskeho zákonníka.
e) Predávajúci a kupujúci súhlasia s uznaním komunikácie na diaľku – telefónom, elektronickou komunikáciou, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnými a záväznými pre obe strany.
f) Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017.